Lập trình Xamarin với ứng dụng đa màn hình

Trong chương này, chúng ta sẽ tạo ra một hệ thống đăng nhập cho phép người dùng đăng ký. Sau đó, chúng ta sẽ đưa người dùng đã đăng ký vào màn hình chính của ứng dụng sau khi đăng nhập thành công.

Trước hết, tạo một dự án mới và gọi nó là Login System (Hệ thống đăng nhập). Trong dự án mới của bạn, hãy truy cập main.axml và thêm hai button và progress bar (thanh tiến trình) như bên dưới.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:orientation = "vertical" 
  android:layout_width = "fill_parent" 
  android:layout_height = "fill_parent" 
  android:background = "@android:color/background_light" 
  android:weightSum = "100" 
  android:minWidth = "25px" 
  android:minHeight = "25px"> 
  <TextView 
   android:text = "Login App" 
   android:textAppearance = "?android:attr/textAppearanceMedium" 
   android:layout_width = "match_parent" 
   android:layout_weight = "20" 
   android:layout_height = "0dp" 
   android:textColor = "#368DEB" 
   android:id = "@+id/txtCreatAccount" 
   android:gravity = "center" 
   android:textStyle = "bold" 
   android:textSize = "25sp" /> 
  <Button 
   android:text = "Sign In" 
   android:layout_width = "match_parent" 
   android:layout_weight = "15" 
   android:layout_height = "0dp" 
   android:background = "@drawable/btnSignInStyle" 
   android:id = "@+id/btnSignIn" 
   android:layout_marginLeft = "20dp" 
   android:layout_marginRight = "20dp" 
   android:textSize = "15sp" /> 
  <Button 
   android:text = "Sign Up" 
   android:layout_width = "match_parent" 
   android:layout_weight = "15" 
   android:layout_height = "0dp" 
   android:background = "@drawable/btnSignUpStyle" 
   android:id = "@+id/btnSignUp" 
   android:layout_marginLeft = "20dp" 
   android:layout_marginRight = "20dp" 
   android:textSize = "15sp" /> 
  <RelativeLayout 
   android:layout_width = "match_parent" 
   android:layout_height = "0dp" 
   android:layout_weight = "50" 
   android:minWidth = "25px" 
   android:minHeight = "25px"> 
   <ProgressBar 
     android:layout_width = "wrap_content" 
     android:layout_height = "wrap_content" 
     android:id = "@+id/progressBar1" 
     android:background = "@drawable/progressBarStyle" 
     android:layout_centerInParent="true" 
     android:indeterminate = "true" 
     xmlns:tools = "
      http://schemas.android.com/tools" 
     tools:visibility = "invisible" /> 
  </RelativeLayout> 
</LinearLayout>

Sau khi tạo giao diện người dùng, điều quan trọng là tạo kiểu cho các button để làm cho chúng trông hấp dẫn hơn. Để làm điều này, hãy tạo một tệp XML mới trong thư mục drawable và đặt tên tệp là btnSignInStyle.xml .

Trong tệp XML, thêm các dòng code sau –

<selector xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
  <item android:state_pressed = "false"> 
   <layer-list> 
     <item android:right = "5dp" android:top = "5dp"> 
      <shape> 
        <corners android:radius = "2dp"/> 
        <solid android:color = "#D6D6D6"/> 
      </shape> 
     </item> 
     <item android:left = "2dp" android:bottom = "2dp"> 
      <shape> 
        <corners android:radius = "4dp"/> 
        <gradient android:angle = "270" 
         android:endColor = "#486EA9" android:startColor = "#486EA9"/> 
        <stroke android:width = "1dp" android:color = "#BABABA"/> 
        <padding android:bottom = "10dp" 
         android:right = "10dp" android:left = "10dp" android:top = "10dp"/> 
      </shape> 
     </item> 
   </layer-list> 
  </item> 
  <item android:state_pressed = "true"> 
   <layer-list> 
     <item android:right = "5dp" android:top = "5dp"> 
      <shape> 
        <corners android:radius = "2dp"/> 
        <solid android:color = "#D6D6D6"/> 
      </shape> 
     </item> 
     <item android:left = "2dp" android:bottom = "2dp"> 
      <shape> 
        <corners android:radius = "4dp"/> 
        <gradient android:angle = "270" 
         android:endColor = "#79C791" android:startColor = "#486EA9"/> 
        <stroke android:radius = "4dp" android:color = "#BABABA"/>
        <padding android:bottom = "10dp" 
         android:right = "10dp" android:left = "10dp" android:top = "10dp"/> 
      </shape> 
     </item> 
   </layer-list> 
 </item> 
</selector>

Đoạn code trên đặt màu của button khi tải và khi nhấp, nó cũng đặt bán kính đường viền của button.

Tiếp theo, chúng ta tạo một XML kiểu dáng tương tự như trên cho button signup (đăng ký) . Để làm điều này, hãy tạo một XML khác trong thư mục drawable và gọi nó là btnSignUpStyle.xml. Nó sẽ kế thừa mọi thứ từ btnSignInStyle.xml. Sự khác biệt duy nhất sẽ là màu bắt đầu và màu kết thúc của button.

Thay đổi startColor và endColor trong btnSignUpStyle.xml thành

<gradient android:angle="270" 
  android:endColor="#008000" android:startColor="#008000"/>

Chuyển đến layout folder và tạo một tệp AXML mới và gọi nó là registerDailog.axml. Tập tin này sẽ chứa chi tiết đăng ký cho người dùng mới trong ứng dụng của chúng ta. Trang này sẽ chứa ba EditTexts và một button để gửi dữ liệu. Thêm code sau đây bên trong code linear layout  của bạn.

<EditText 
  android:layout_width = "match_parent" 
  android:layout_marginBottom = "10dp" 
  android:layout_marginTop = "25dp" 
  android:layout_marginRight = "25dp" 
  android:layout_marginLeft = "25dp" 
  android:layout_height = "35dp" 
  android:paddingLeft = "10dp" 
  android:id = "@+id/txtUsername" 
  android:hint = "Username" 
  android:textColor = "#000" /> 
<EditText 
  android:layout_width = "match_parent" 
  android:layout_height = "35dp" 
  android:id = "@+id/txtEmail" 
  android:layout_marginBottom = "10dp" 
  android:layout_marginTop = "25dp" 
  android:layout_marginRight = "25dp" 
  android:layout_marginLeft = "25dp" 
  android:paddingLeft = "10dp"
  android:textColor = "#000" 
  android:hint = "Email" /> 
<EditText 
  android:layout_width = "match_parent" 
  android:layout_height = "35dp" 
  android:layout_marginBottom = "10dp" 
  android:layout_marginTop = "25dp" 
  android:layout_marginRight = "25dp" 
  android:layout_marginLeft = "25dp" 
  android:paddingLeft = "10dp" 
  android:textColor = "#000" 
  android:id = "@+id/txtPassword" 
  android:hint = "Password" />
<Button 
  android:text = "Sign Up" 
  android:layout_width = "match_parent" 
  android:layout_height = "wrap_content" 
  android:id = "@+id/btnSave" 
  android:textSize = "20dp" 
  android:textColor = "#fff" 
  android:textStyle = "bold" 
  android:height = "70dp" 
  android:background = "@drawable/btnSignUpStyle" 
  android:paddingLeft = "5dp" 
  android:paddingRight = "5dp" 
  android:paddingTop = "5dp" 
  android:paddingBottom = "5dp" 
  android:layout_marginLeft = "25dp" 
  android:layout_marginRight = "25dp" 
  android:layout_centerHorizontal = "true" />

Tiếp theo, thêm một lớp mới gọi là SignUpDialog.cs. Lớp này sẽ chứa code cần thiết để tạo một hộp thoại. Ví dụ sau đây cho thấy code.

public class OnSignUpEvent:EventArgs { 
  private string myUserName; 
  private string myEmail; 
  private string myPassword; 
  public string UserName { 
   get { 
     return myUserName; 
   } 
   set{ 
     myUserName = value;
   } 
  } 
   
  public string Email { 
   get { 
     return myEmail; 
   } 
   set { 
     myEmail = value; 
   } 
  } 
   
  public string Password { 
   get { 
     return myPassword; 
   } 
   set { 
     myPassword = value; 
   } 
  } 
  public OnSignUpEvent(string username, string 
   email, string password):base() { 
   UserName = username; 
   Email = email; 
   Password = password; 
  } 
   
  class SignUpDialog:DialogFragment { 
   private EditText txtUsername; 
   private EditText txtEmail; 
   private EditText txtPassword; 
   private Button btnSaveSignUp; 
   public event EventHandler<OnSignUpEvent> onSignUpComplete; 
   public override View OnCreateView(LayoutInflater inflater, 
     ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { 
     base.OnCreateView(inflater, container, savedInstanceState);    
     var view = inflater.Inflate(Resource.Layout.registerDialog, container, false); 
     txtUsername = view.FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtUsername); 
     txtEmail = view.FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtEmail); 
     txtPassword = view.FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtPassword);
     btnSaveSignUp = view.FindViewById<Button>(Resource.Id.btnSave); 
     btnSaveSignUp.Click += btnSaveSignUp_Click;  
     return view; 
   } 
   void btnSaveSignUp_Click(object sender, EventArgs e) { 
     onSignUpComplete.Invoke(this, new OnSignUpEvent(txtUsername.Text, 
     
      txtEmail.Text, txtPassword.Text)); 
     this.Dismiss(); 
   } 
  }
}

Trong đoạn code trên, chúng ta đã sử dụng các thuộc tính get và set . Phương thức get trả về một biến, trong khi phương thức get gán một giá trị vào biến trở về. Đây là một ví dụ –

public string Color { 
  get { 
   return color; 
  } 
  set { 
   color = value; 
  } 
}

Trong ví dụ trước, chúng ta đã tạo một phương thức ghi đè lên một view. Bên trong phương thức, chúng ta đã tạo một var được gọi là view tham chiếu đến registerDialog.axml có trong thư mục layout.

Tiếp theo, đi đến mainActivity.cs để tạo đoạn hộp thoại.

private Button signUp; 
private Button submitNewUser; 
private EditText txtUsername; 
private EditText txtEmail; 
private EditText txtPassword; 

protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
  base.OnCreate(bundle); 
  SetContentView(Resource.Layout.Main);
  signUp = FindViewById<Button>(Resource.Id.btnSignUp); 
  submitNewUser = FindViewById<Button>(Resource.Id.btnSave); 
  txtUsername = FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtUsername); 
  txtEmail = FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtEmail); 
  txtPassword = FindViewById<EditText>(Resource.Id.txtPassword); 
      
  signUp.Click += (object sender, EventArgs args) => { 
   FragmentTransaction transFrag = FragmentManager.BeginTransaction(); 
   SignUpDialog diagSignUp = new SignUpDialog(); 
   diagSignUp.Show(transFrag, "Fragment Dialog"); 
   diagSignUp.onSignUpComplete += diagSignUp_onSignUpComplete; 
  }; 
} 
void diagSignUp_onSignUpComplete(object sender, OnSignUpEvent e) { 
  StartActivity(typeof(Activity2)); 
}

Đoạn code trên chứa một sự kiện nhấn nút mà khi nhấp vào sẽ tải hộp thoại SignUp. Trong nút bấm, chúng tôi đã tạo một lớp SignUpDialog để tải tệp registerDialog.axml .

Sau đó, chúng ta đã sử dụng FragmentTransaction transFrag = FragmentManager.BeginTransaction(); để hiển thị trang registerDialog của chúng ta dưới dạng  Android Dialog Fragment (Đoạn đối thoại Android).

Chúng ta sẽ thêm một tập tin .axml khác gọi là home.axml. Layout này sẽ là màn hình đích khi người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống. Bên trong layout này, chúng ta sẽ thêm một textview như được hiển thị trong đoạn code sau.

<TextView 
  android:text = "You have been succesfully registered. Welcome!" 
  android:textAppearance = "?android:attr/textAppearanceLarge" 
  android:layout_width = "match_parent" 
  android:layout_height = "wrap_content" 
  android:id = "@+id/textView1" />

Tiếp theo, chúng ta tạo ra một hoạt động cuối cùng được gọi là Activity2.cs . Trong hoạt động này, chúng ta sẽ tìm home.axml bằng findViewById .

Cuối cùng, biên dịch và chạy ứng dụng của bạn. Nó sẽ hiển thị các màn hình sau đây như đầu ra.

Xây dựng ứng dụng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *