Tìm hiểu về các layout trong Xamarin

Linear Layout (Bố cục tuyến tính)

Trong bố cục tuyến tính, nội dung được sắp xếp theo chiều ngang hoặc dọc.

Bố cục tuyến tính ─ Horizontal (ngang)

Nội dung của bố cục này được sắp xếp theo chiều ngang. Đối với bản demo này, chúng ta sẽ tạo 3 button và sắp xếp chúng theo chiều ngang trong một bố cục tuyến tính.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:orientation = "horizontal" 
  android:layout_width = "fill_parent" 
  android:layout_height = "fill_parent" 
  android:background = "#d3d3d3" 
  android:minWidth="25px" 
  android:minHeight="25px"> 
  <Button 
   android:id="@+id/MyButton1" 
   android:layout_width="wrap_content" 
   android:layout_margin="10dp" 
   android:layout_height="wrap_content" 
   android:text="Button 1" 
   android:background="@android:color/holo_green_dark" /> 
  <Button 
   android:id="@+id/MyButton2" 
   android:layout_width="wrap_content" 
   android:layout_margin="10dp" 
   android:layout_height="wrap_content" 
   android:text="Button 2" 
   android:background="@android:color/holo_green_dark" /> 
  <Button 
   android:id="@+id/MyButton3" 
   android:layout_width="wrap_content" 
   android:layout_margin="10dp"
   android:layout_height="wrap_content" 
   android:text="Button 3" 
   android:background="@android:color/holo_green_dark" /> 
</LinearLayout>

Kết quả đầu ra như dưới đây –

Bố cục tuyến tính ngang

Bố cục tuyến tính ─ Vertical (dọc)

Kiểu bố cục này đặt view con theo cách dọc.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:orientation = "vertical" 
  android:layout_width = "fill_parent" 
  android:layout_height = "fill_parent" 
  android:background = "#d3d3d3" 
  android:minWidth = "25px" 
  android:minHeight = "25px"> 
  <Button 
   android:id = "@+id/MyButton1" 
   android:layout_width = "fill_parent" 
   android:layout_margin = "10dp"
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:text = "Button 1" 
   android:background = "@android:color/holo_green_dark" /> 
  <Button 
   android:id = "@+id/MyButton2" 
   android:layout_width = "fill_parent" 
   android:layout_margin = "10dp" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:text = "Button 2" 
   android:background = "@android:color/holo_green_dark" /> 
  <Button 
   android:id = "@+id/MyButton3" 
   android:layout_width = "fill_parent" 
   android:layout_margin = "10dp" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:text="Button 3" 
   android:background = "@android:color/holo_green_dark" /> 
</LinearLayout>

Kết quả đầu ra của nó là như sau –

Bố trí tuyến tính dọc

Relative Layout (Bố cục tương đối)

Theo quan điểm này, vị trí của view con có liên quan đến cha mẹ của nó hoặc với view anh chị em của nó. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ tạo 3 view EditText và một button và sau đó, căn chỉnh chúng tương đối.

Tạo một dự án mới và gọi nó là relative layout app (ứng dụng bố cục tương đối). Mở main.axml và thêm đoạn code sau.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<RelativeLayout xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:layout_width = "match_parent" 
  android:layout_height = "match_parent" 
  android:paddingLeft = "16dp" 
  android:background = "#d3d3d3" 
  android:paddingRight = "16dp"> 
  <EditText 
   android:id = "@+id/name" 
   android:layout_width = "match_parent" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:hint = "First Name" 
   android:textColorHint = "@android:color/background_dark" 
   android:textColor = "@android:color/background_dark" /> 
  <EditText 
   android:id = "@+id/lastName" 
   android:layout_width = "0dp" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:hint = "Last Name" 
   android:layout_below = "@id/name" 
   android:textColorHint = "@android:color/background_dark" 
   android:textColor = "@android:color/background_dark" 
   android:layout_alignParentLeft = "true" 
   android:layout_toLeftOf = "@+id/age" /> 
  <EditText 
   android:id = "@id/age" 
   android:layout_width = "80dp" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:layout_below = "@id/name" 
   android:hint = "Age" 
   android:textColorHint = "@android:color/background_dark"
   android:textColor = "@android:color/background_dark" 
   android:layout_alignParentRight = "true" /> 
  <Button 
   android:layout_width = "85dp" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:layout_below = "@id/age" 
   android:layout_alignParentRight = "true" 
   android:text = "Submit" 
   android:background = "@android:color/holo_green_dark" /> 
</RelativeLayout>

Các tham số quan trọng mà chúng ta đã sử dụng trong code này là –

 • android: layout_below – Nó căn chỉnh phần tử view con bên dưới cha mẹ của nó.
 • android: layout_alignParentLeft – Nó căn chỉnh phần tử cha ở bên trái.
 • android: layout_toLeftOf – Thuộc tính này sắp xếp một phần tử ở bên trái của phần tử khác.
 • android: layout_alignParentRight – Nó sắp xếp cha mẹ sang phải.

Khi bạn biên dịch và chạy ứng dụng ngay bây giờ, nó sẽ tạo ra màn hình đầu ra sau –

Giao diện tương đối

Frame Layout (Bố cục khung)

Bố cục khung được sử dụng để chỉ hiển thị một mục. Thật khó để sắp xếp nhiều mục trong bố cục này mà không có chúng chồng lên nhau.

Bắt đầu một dự án mới và gọi nó là frameLayoutApp . Tạo một Bố cục khung mới như hiển thị bên dưới.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<FrameLayout xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:layout_width = "fill_parent" 
  android:layout_height = "fill_parent"> 
 <ImageView 
   android:id = "@+id/ImageView1" 
   android:scaleType = "matrix" 
   android:layout_height = "fill_parent" 
   android:layout_width = "fill_parent" 
   android:src = "@drawable/img1" /> 
  <TextView 
   android:layout_width = "fill_parent" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:textSize = "50dp" 
   android:textColor = "#000" 
   android:text = "This is a Lake" /> 
  <TextView 
   android:gravity = "right" 
   android:layout_width = "fill_parent" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:textSize = "50dp" 
   android:text = "A very Deep Lake" 
   android:layout_gravity = "bottom" 
   android:textColor = "#fff" /> 
</FrameLayout>

Đoạn code trên tạo ra một imageView lấp đầy toàn bộ màn hình. Hai textview sau đó nổi phía trên imageView .

Bây giờ, biên dịch và chạy ứng dụng của bạn. Nó sẽ hiển thị đầu ra sau –

Bố cục khung

Table Layout (Bố cục bảng)

Trong bố cục này, view (khung nhìn) được sắp xếp thành các hàng và cột. Hãy xem nó hoạt động như thế nào.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<TableLayout xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:layout_width = "fill_parent" 
  android:background = "#d3d3d3" 
  android:layout_height = "fill_parent" 
  android:stretchColumns = "1"> 
  
  <TableRow> 
   <TextView 
     android:text = "First Name:" 
     android:layout_width = "wrap_content" 
     android:layout_height = "wrap_content" 
     android:textColor = "@android:color/black" /> 
   <EditText 
     android:width = "100px" 
     android:layout_width = "fill_parent" 
     android:layout_height = "30dp"
     android:textColor = "@android:color/black" /> 
  </TableRow> 
  
  <TableRow> 
   <TextView 
     android:text = "Last Name:" 
     android:layout_width = "wrap_content" 
     android:layout_height = "wrap_content" 
     android:textColor = "@android:color/black" /> 
   <EditText 
     android:width = "50px" 
     android:layout_width = "fill_parent" 
     android:layout_height = "30dp" 
     android:textColor = "@android:color/black" /> 
  </TableRow> 
  
  <TableRow> 
   <TextView 
     android:text = "Residence:" 
     android:layout_width = "wrap_content" 
     android:layout_height = "wrap_content" 
     android:textColor = "@android:color/black" /> 
   <EditText 
     android:width = "100px" 
     android:layout_width = "fill_parent" 
     android:layout_height = "30dp" 
     android:textColor = "@android:color/black" /> 
  </TableRow> 
  
  <TableRow> 
   <TextView 
     android:text = "Occupation:" 
     android:layout_width = "wrap_content" 
     android:layout_height = "wrap_content" 
     android:textColor = "@android:color/black" /> 
   <EditText 
     android:width = "100px" 
     android:layout_width = "fill_parent" 
     android:layout_height = "30dp" 
     android:textColor = "@android:color/black" /> 
  </TableRow> 
  
  <TableRow>
   <Button 
     android:text = "Cancel" 
     android:layout_width = "wrap_content" 
     android:layout_margin = "10dp" 
     android:layout_height = "wrap_content" 
     android:background = "@android:color/holo_green_dark" /> 
   <Button 
     android:text = "Submit" 
     android:width = "100px" 
     android:layout_margin = "10dp" 
     android:layout_width = "wrap_content" 
     android:layout_height = "wrap_content" 
     android:background = "@android:color/holo_green_dark" /> 
  </TableRow> 
</TableLayout>

Đoạn code trên tạo ra một biểu mẫu nhập dữ liệu đơn giản được sắp xếp bằng các bảng và dòng .

Bố trí bảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *