Tìm hiểu về thiết bị đầu cuối REPL trong Node.js

REPL là viết tắt của Read Eval Print Loop và nó đại diện cho môi trường máy tính như Windows console hay Unix/Linux shell (bảng điều khiển Windows hoặc shell Unix/Linux) nơi lệnh được nhập và hệ thống phản hồi với đầu ra ở chế độ tương tác. Node.js hoặc Node đi kèm với môi trường REPL. Nó thực hiện các nhiệm vụ sau –

 • Read – Đọc đầu vào của người dùng, phân tích đầu vào thành cấu trúc dữ liệu JavaScript và lưu trữ trong bộ nhớ.
 • Eval – Đưa và đánh giá cấu trúc dữ liệu.
 • Print  – In kết quả.
 • Loop – Lặp lại lệnh trên cho đến khi người dùng nhấn ctrl-c hai lần.

Tính năng REPL của Node rất hữu ích trong việc thử nghiệm code Node.js và để gỡ lỗi code JavaScript.

Thiết bị đầu cuối REPL trực tuyến

Để đơn giản hóa việc học của bạn, một môi trường REPL  đã được thiết lập dễ sử dụng trực tuyến, nơi bạn có thể thực hành cú pháp Node.js – Khởi chạy Node.js REPL Terminal

Bắt đầu REPL

REPL có thể được bắt đầu bằng cách chạy node trên shell/console mà không có bất kỳ đối số nào như sau.

$ node

Bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh REPL> nơi bạn có thể nhập bất kỳ lệnh Node.js nào –

$ node
>

Diễn tả đơn giản

Hãy thử một phép toán đơn giản tại dấu nhắc lệnh REPL của Node.js –

$ node
> 1 + 3
4
> 1 + ( 2 * 3 ) - 4
3
>

Sử dụng biến

Bạn có thể sử dụng các biến để lưu trữ giá trị và in sau này giống như bất kỳ tập lệnh thông thường nào. Nếu từ khóa var không được sử dụng, thì giá trị được lưu trong biến và được in ra. Trong khi nếu từ khóa var được sử dụng, thì giá trị được lưu trữ nhưng không được in. Bạn có thể in các biến bằng console.log () .

$ node
> x = 10
10
> var y = 10
undefined
> x + y
20
> console.log("Hello World")
Hello World
undefined 

Diễn tả bằng đa dòng

Nút REPL hỗ trợ biểu thức đa dòng tương tự như JavaScript. Hãy kiểm tra vòng lặp do-while sau đây trong thực tế –

$ node
> var x = 0
undefined
> do {
  ... x++;
  ... console.log("x: " + x);
  ... } 
while ( x < 5 );
x: 1
x: 2
x: 3
x: 4
x: 5
undefined
>

 sẽ tự động xuất hiện khi bạn nhấn Enter sau dấu ngoặc mở. Nút tự động kiểm tra tính liên tục của biểu thức.

Biến Underscore (gạch dưới)

Bạn có thể sử dụng dấu gạch dưới (_) để có kết quả cuối cùng –

$ node
> var x = 10
undefined
> var y = 20
undefined
> x + y
30
> var sum = _
undefined
> console.log(sum)
30
undefined
>

Lệnh REPL

 • ctrl + c – chấm dứt lệnh hiện tại.
 • ctrl + c hai lần – chấm dứt Node REPL.
 • ctrl + d – chấm dứt Node REPL.
 • Phím Up/Down – xem lịch sử lệnh và sửa đổi các lệnh trước đó.
 • Phím Tab – danh sách các lệnh hiện tại.
 • .help – danh sách tất cả các lệnh.
 • .break – thoát khỏi biểu thức multiline.
 • .clear – thoát khỏi biểu thức multiline.
 • .save filename – lưu phiên REPL hiện tại vào một tệp.
 • .load filename – tải nội dung tệp trong phiên REPL hiện tại.

Dừng REPL

Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ cần sử dụng ctrl-c hai lần để ra khỏi REPL của Node.js.

$ node
>
(^C again to quit)
>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *