Tìm hiểu về Xamarin – Ứng dụng đầu tiên

Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách tạo một ứng dụng Android nhỏ bằng Xamarin.

Hello Xamarin! Ứng dụng

Trước hết, bắt đầu một phiên bản mới của Visual Studio và đi đến File → New → Project.

Dự án

Trên hộp thoại Menu xuất hiện, đi tới Templates → Visual C# → Android → Blank App (Android).

Ứng dụng trống

Đặt tên thích hợp cho ứng dụng của bạn. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng ta đặt tên cho nó là “helloWorld” và lưu nó vào vị trí mặc định được cung cấp. Tiếp theo, nhấp vào nút OK cho dự án mới “helloXamarin” để tải.

Trên solution, mở tập tin Resources → layout → Main.axml. Chuyển từ Design View và chuyển đến tập tin Source và nhập các dòng code sau để xây dựng ứng dụng của bạn.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:orientation = "vertical" 
  android:background = "#d3d3d3" 
  android:layout_width = "fill_parent" 
  android:layout_height = "fill_parent"> 
  <TextView 
   android:text = "@string/HelloXamarin" 
   android:textAppearance = "?android:attr/textAppearanceLarge" 
   android:layout_width = "match_parent" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:id = "@+id/textView2" 
   android:textColor = "@android:color/black" /> 
</LinearLayout>

Trong đoạn code trên, chúng ta đã tạo ra một textview Android mới . Tiếp theo, mở các thư mục values (các giá trị) và bấm đúp vào String.xml để mở. Ở đây, chúng ta  sẽ lưu trữ thông tin và giá trị về button (nút) được tạo ở trên.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<resources> 
  <string name = "HelloXamarin">Hello World, I am Xamarin!</string> 
  <string name = "ApplicationName">helloWorld</string> 
</resources>

Mở tệp MainActivity.cs và thay thế code hiện có bằng các dòng code sau.

using System; 
using Android.App; 
using Android.Content; 
using Android.Runtime; 
using Android.Views; 
using Android.Widget; 
using Android.OS; 

namespace HelloXamarin { 
  public class MainActivity : Activity { 
   protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
     base.OnCreate(bundle); 
     SetContentView(Resource.Layout.Main); 
   } 
  } 
}

Lưu ứng dụng. Biên dịch và sau đó chạy nó để hiển thị ứng dụng đã tạo trong Trình giả lập Android.

Trình giả lập Android

Nếu bạn không có Trình giả lập Android, hãy làm theo các bước được đưa ra trong phần tiếp theo để tạo.

Thiết lập Trình giả lập Android

Trên menu Visual Studio, hãy chuyển đến Tools → Android → Android Emulator Manager. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, nhấp vào nút Create. Nó sẽ hiển thị màn hình sau.

Tạo thiết bị ảo andriod mới

Trên màn hình trên, cung cấp tên AVD bạn muốn. Chọn một device (thiết bị) phù hợp với màn hình của bạn, ví dụ: màn hình Nexus 4. Chọn target platform (nền tảng mục tiêu) của bạn . Luôn luôn nên thử nghiệm trên nền tảng mục tiêu tối thiểu, ví dụ: API 10 Android 2.3 (Gingerbread) để đảm bảo ứng dụng của bạn hoạt động trên tất cả các nền tảng Android.

Điền vào phần còn lại của các trường và nhấp vào nút OK. Trình giả lập của bạn đã sẵn sàng. Bạn có thể chọn nó từ danh sách Android Virtual Devices (các Thiết bị ảo Android hiện có) và sau đó nhấp vào Start để khởi chạy nó.

Giả lập

Sửa đổi ứng dụng HelloXamarin

Trong phần này, chúng ta sẽ sửa đổi dự án của chúng ta và tạo một nút sẽ hiển thị văn bản khi nhấp chuột. Mở main.axml và chuyển sang source view (chế độ xem nguồn). Sau khi TextView của chúng ta mà chúng ta tạo ra, chúng ta sẽ thêm một nút như hình dưới đây.

<Button 
  android:id = "@+id/MyButton" 
  android:layout_width = "fill_parent" 
  android:layout_height = "wrap_content" 
  android:text = "@string/ButtonClick" />

Sau khi thêm một nút, code đầy đủ của chúng ta sẽ trông như thế này –

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android = "http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:orientation = "vertical" 
  android:layout_width = "fill_parent" 
  android:layout_height = "fill_parent"> 
  <TextView 
   android:text = "@string/HelloXamarin" 
   android:textAppearance = "?android:attr/textAppearanceLarge" 
   android:layout_width = "match_parent" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:id = "@+id/textView2" /> 
  
  <Button 
   android:id = "@+id/MyButton" 
   android:layout_width = "fill_parent" 
   android:layout_height = "wrap_content" 
   android:text = "@string/ButtonClick" /> 
</LinearLayout>

Tiếp theo, chúng ta đăng ký các giá trị nút của chúng ta trong tệp String.xml .

<string name = "ButtonClick">Click Me!</string>

Sau khi thêm nút của chúng ta vào tệp String.xml , chúng ta sẽ mở tệp MainActivity.cs để thêm hành động cho nút khi nhấp vào, như được hiển thị trong đoạn code sau.

using System; 
using Android.App; 
using Android.Content; 
using Android.Runtime; 
using Android.Views; 
using Android.Widget; 
using Android.OS; 

namespace HelloXamarin {   
  [Activity(Label = "HelloXamarin", MainLauncher = true, Icon = "@drawable/icon")] 
  public class MainActivity : Activity { 
   protected override void OnCreate(Bundle bundle) { 
     base.OnCreate(bundle); 
     SetContentView(Resource.Layout.Main); 
     Button button = FindViewById<Button>(Resource.Id.MyButton); 
     button.Click += delegate { button.Text = "Hello world I am your first App"; }; 
   } 
  } 
}

Tiếp theo, biên dịch và chạy ứng dụng của bạn.Chạy ứng dụng

Sau khi nhấp vào nút, bạn sẽ nhận được đầu ra sau –

Đầu ra

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *