Xamarin – Application Manifest (Bản kê khai ứng dụng)

Tất cả các ứng dụng Android đều có manifest file (tập tin kê khai) thường được gọi là AndroidManifest.xml. Tập tin kê khai chứa mọi thứ về nền tảng Android mà ứng dụng cần để chạy thành công.

Ở đây, vietsang.club đã liệt kê một số chức năng quan trọng của tệp kê khai –

  • Nó tuyên bố mức API tối thiểu theo yêu cầu của ứng dụng.
  • Nó tuyên bố các quyền theo yêu cầu của ứng dụng, ví dụ: camera, vị trí, v.v.
  • Nó cung cấp quyền cho các tính năng phần cứng và phần mềm được ứng dụng sử dụng hoặc yêu cầu.
  • Nó liệt kê các thư viện mà ứng dụng phải được liên kết.

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy một tệp Manifest.

Bản kê khai

Application name (Tên ứng dụng) – Nó đề cập đến tiêu đề của ứng dụng của bạn

Package name (Tên package)– Đó là một tên duy nhất được sử dụng để xác định ứng dụng của bạn.

Application Icon (Biểu tượng ứng dụng) – Đây là biểu tượng được hiển thị trên màn hình chính của Android cho ứng dụng của bạn.

Version Number (Số phiên bản) – Đây là một số duy nhất được sử dụng để hiển thị một phiên bản ứng dụng của bạn gần đây hơn một phiên bản khác.

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
   android:versionCode="1" > 

Version Name (Tên phiên bản) – Đây là chuỗi phiên bản thân thiện với người dùng cho ứng dụng của bạn mà người dùng sẽ thấy trên cài đặt ứng dụng của bạn và trên Google PlayStore. Đoạn mã sau đây cho thấy một ví dụ về tên phiên bản.

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"     
   android:versionName="1.0.0"> 

Minimum Android Version (Phiên bản Android tối thiểu) – Đây là nền tảng phiên bản Android thấp nhất mà ứng dụng của bạn hỗ trợ.

<uses-sdk android:minSdkVersion="16" /> 

Trong ví dụ trên, phiên bản Android tối thiểu của chúng ta là API cấp 16, thường được gọi là JELLY BEAN .

Target Android Version (Phiên bản Android mục tiêu) – Đây là phiên bản Android mà ứng dụng của bạn được biên dịch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *