Xây dựng ứng dụng Node.js đầu tiên

Trước khi tạo một ứng dụng “Hello, World!” sử dụng Node.js, chúng ta hãy xem các thành phần của ứng dụng Node.js. Ứng dụng Node.js bao gồm ba thành phần quan trọng sau –

 • Nhập các mô-đun cần thiết – Chúng ta sử dụng lệnh require để tải các mô-đun Node.js.
 • Tạo máy chủ – Một máy chủ sẽ lắng nghe các yêu cầu của máy khách tương tự như Máy chủ HTTP Apache.
 • Đọc yêu cầu và phản hồi trả về – Máy chủ được tạo ở bước trước sẽ đọc yêu cầu HTTP được thực hiện bởi máy khách có thể là trình duyệt hoặc console “(bảng điều khiển) và trả về phản hồi.

Tạo ứng dụng Node.js

Bước 1 – Nhập mô-đun cần thiết

Chúng ta sử dụng lệnh require để tải mô-đun http và lưu trữ phiên bản HTTP được trả về vào một biến http như sau –

var http = require("http");

Bước 2 – Tạo máy chủ

Chúng ta sử dụng trường hợp http đã tạo và gọi phương thức http.createServer() để tạo một trường hợp máy chủ và sau đó liên kết nó tại cổng 8081 bằng phương thức listen liên kết với phiên bản máy chủ. Truyền cho nó một hàm với yêu cầu tham số và phản hồi. Viết bản thực hiện mẫu để luôn trả về “Hello World”.

http.createServer(function (request, response) {
  // Send the HTTP header 
  // HTTP Status: 200 : OK
  // Content Type: text/plain
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  
  // Send the response body as "Hello World"
  response.end('Hello World\n');
}).listen(8081);

// Console will print the message
console.log('Server running at http://127.0.0.1:8081/');

Đoạn code trên đủ để tạo một máy chủ HTTP để lắng nghe, nghĩa là chờ một yêu cầu trên 8081 cổng trên máy nội bộ.

Bước 3 – Kiểm tra yêu cầu và phản hồi

Chúng ta hãy đặt bước 1 và 2 lại với nhau trong một tệp có tên main.js và khởi động máy chủ HTTP của chúng ta như được hiển thị bên dưới –

var http = require("http");

http.createServer(function (request, response) {
  // Send the HTTP header 
  // HTTP Status: 200 : OK
  // Content Type: text/plain
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  
  // Send the response body as "Hello World"
  response.end('Hello World\n');
}).listen(8081);

// Console will print the message
console.log('Server running at http://127.0.0.1:8081/');

Bây giờ hãy thực thi main.js để khởi động máy chủ như sau –

$ node main.js

Xác nhận đầu ra. Máy chủ đã bắt đầu.

Server running at http://127.0.0.1:8081/

Tạo một yêu cầu máy chủ Node.js

Mở http://127.0.0.1:8081/ trong bất kỳ trình duyệt nào và quan sát kết quả sau.

Mẫu Node.js

Xin chúc mừng, bạn đã bật và chạy máy chủ HTTP đầu tiên đáp ứng tất cả các yêu cầu HTTP tại cổng 8081.

Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo tại vietsang.club!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *